බ්‍රා සහ පෑන්ටි කට්ටල

 • සුදු ලේස් බ්‍රා සහ පෑන්ටි කට්ටලය

  සුදු ලේස් බ්‍රා සහ පෑන්ටි කට්ටලය

  කේතය: Z017
  වර්ණය: සුදු
  විලාසය: සරලයි
  වර්ගය: කෑල්ලක්
  බ්‍රා වර්ගය: යට වයර්
  සහාය: ඉහළ සහාය
  රෙදි: මධ්‍යම දිගු
  ද්රව්ය: නයිලෝන්
  සංයුතිය: 86% නයිලෝන්, 14% ඉලාස්ටේන්
  සත්කාර උපදෙස්: අත් සෝදන්න, වියළි පිරිසිදු නොකරන්න
  පපුව පෑඩ්: ඉවත් කළ නොහැකි පිරවුම